pār jhanāṁ 

Across the Chenab

00 :09
pār jhanāṁ 
disē kullī yār 
ghaṛiā ghaṛiā
ā  ghaṛiā

Across the Chenab

is seen my beloved’s hut

Oh, clay-pot, clay-pot,

come (on), clay-pot!

01 :11
pār jhanāṁ 
disē kullī yār 
ghaṛiā ghaṛiā
ā  ghaṛiā
rāt hanērī nadī ṭhāṭhāṁ mārdī
aṛīē aṛīē hāṁ  aṛīē
[the whole stanza is repeated]

Across the Chenab

is seen my beloved’s hut

Oh, clay-pot, clay-pot,

come (on), clay-pot!

The night is dark, the waves thrash

indeed, oh (woman), oh!

[the whole stanza is repeated]

02 :10
kaccī mērī miṭṭī
kaccā mērā nām 
hāṁ maiṁ nākām 
 maiṁ nākām 
[all]
hāṁ maiṁ nākām 

My clay is unbaked,

hey, my name is unsound,

Indeed, I am unsuccessful

Oh, I am unsuccessful

[all]

Indeed, I am unsuccessful

02 :42
kaccī mērī miṭṭī
kaccā mērā nām 
hāṁ maiṁ nākām 
kacciāṁ  huṃdā
kaccā aṃjām 
ih gall ām 

My clay is unbaked,

hey, my name is unsound,

Indeed, oh (woman), I am unsuccessful

The being (nature) of the unsound

is, oh, an unsound outcome.

this is, oh (woman), common knowledge

03 :00
kacciāṁ  rakhkhīē
 umīd pār 
aṛīē aṛīē hāṁ  aṛīē
rāt hanērī nadī ṭhāṭhāṁ mārdī
aṛīē aṛīē hāṁ  aṛīē

Let us not keep on the unsound

hope of (getting) across

indeed, oh (woman), oh!

The night is dark, the waves thrash

indeed, oh (woman), oh!

03 :19
pār jhanāṁ 
disē kullī yār 
ghaṛiā ghaṛiā
ā  ghaṛiā
rāt hanērī nadī ṭhāṭhāṁ mārdī
aṛīē aṛīē hāṁ  aṛīē
[the whole stanza is repeated]

Across the Chenab

is seen my beloved’s hut

Oh, clay-pot, clay-pot,

come (on), clay-pot!

The night is dark, the waves thrash

indeed, oh (woman), oh!

[the whole stanza is repeated]

05 :40
vēkh challāṁ paiṁdīāṁ
 chaḍḍīṁ dil 
[both verses x2]
ajj mahīṁvāl nūṃ
maiṁ jāṇā mil 
[both verses x2]

Oh, look, the waves are falling,

don't lose heart

[both verses x2]

Oh, me getting together

with Mahiwal today!

[both verses x2]

06 :29
vēkh challāṁ paiṁdīāṁ
 chaḍḍī dil 
hāṁ lai  ṭhillh 
ajj mahīṁvāl nūṃ
maiṁ jāṇā mil 
hāṁ ihō dil 

Oh, look, the waves are falling,

(but) don't lose heart [x2]

Oh, yeah, after diving,

oh, me getting together

with Mahiwal today!

Oh, yeah, this only intention

06 :47
yār nūṃ milēgī
ajj lāś yār 
[both verses x3]
ghaṛiā ghaṛiā ā  ghaṛiā

Today, the corpse of a lover

will meet his lover

[bith verses x3]

Oh, clay-pot, clay-pot, come (on), clay-pot!

07 :09
pār jhanāṁ 
disē kullī yār 
ghaṛiā ghaṛiā
ā  ghaṛiā
rāt hanērī nadī ṭhāṭhāṁ mārdī
aṛīē aṛīē hāṁ  aṛīē
pār jhanāṁ 
disē kullī
hāṁ kullī
 kullī yār 
ghaṛiā ghaṛiā
ā  ghaṛiā
rāt hanērī nadī ṭhāṭhāṁ mārdī
aṛīē aṛīē hāṁ  aṛīē

Across the Chenab

is seen my beloved’s hut

Oh, clay-pot, clay-pot,

come (on), clay-pot!

The night is dark, the waves thrash

indeed, oh (woman), oh!

Across the Chenab

is seen the hut

yeah, the hut

oh, the hut of my beloved.

Oh, clay-pot, clay-pot,

come (on), clay-pot!

The night is dark, the waves thrash

indeed, oh (woman), oh!

08 :31
phaṛ pallṛā!
phaṛ pallṛā pakkē murśad 
jihṛā tainūṃ pār lagāvē
 jihṛā tainūṃ pār lagāvē
ghaṛiā!
[repeats several times]
ghaṛiā!
[all repeat several times]
[canon]
[male singer #2 repeats]
 tainūṃ pār lagāvē
[the rest of the singers repeat]
ghaṛiā!

Hold firmly (keep your balance)

Hold firmly to the sound guide

who will put you across

 who will put you across

Oh, clay-pot!

[repeats several times]

Oh, clay-pot!

[all repeat several times]

[canon]

[male singer #2 repeats]

 put you across

[the rest of the singers repeat]

Oh, clay-pot!

Paar Chenaab De (Gurmukhi: ਪਾਰ ਝਨਾਂ ਦੇ, Shahmukhi: پار چناں دے) "Across the Chenab", tells the famous Punjabi folk love story "Sohni Mahiwal".

In this story, Sohni, a potter's daughter, every night crosses the river Chenab in order to meet her lover Mahiwal.
She uses an earthenware pot to keep afloat in the water, but one day this pot is cruelly replaced by an unbaked one, which dissolves in the water, and she dies.

The singers in the video are Shilpa Rao, a very famous Indian singer mostly known for her movie playback work, and Noori, a Pakistani band whose vocalists are the brothers Ali Noor and Ali Hamza.

This song was aired in 2016 at Season 9 of Coke Studio Pakistan.