Na Ja


 
Don't Go
00 :18
, rōṭī baṇī  nahīṁ ajē?
[useless ]
Hey! Is the roti prepared or not?
[useless …]
00 :37
 kuṛīē tūṃ [alright]
ā  nēṛē [I won't bite]
laggē tūṃ mainūṃ [sexy]
tāhīṁ maiṁ jāgāṁ [all night]
karāvēṁ  tūṃ [murder]
ō bhāvēṁ  hōvē [daylight]
jhakās tērī [body]
[I fell in love at first sight]
Oh, girl, you are alright
Come near, I won't bite
You seem sexy to me
That is why I stay awake all night
Oh, you compel to murder
even if it is (in broad) daylight!
Your body is superb
I fell in love at first sight
00 :58
kuārīē tūṃ sōhṇī aiṁ  maiṁ  āṁ kuārā
caṛhdī javānī huṇ luṭṭ lai nazārā
  mainūṃ kar  naīṁ puchchṇā dubārā
fēr rōṭīāṁ pakāīṁ
nāḷ mērē gāṇē gāīṁ
Miss, you are charming, and I a bachelor too
Being in the early youth, enjoy!
If you say no, oh, may I never ask twice!
Then (just) cook rotis
while singing my song!
01 :09
 ,  ,  ,
  mittrāṁ tōṁ dūr
aṃbrāṁ tōṁ āī tūṃ laggdī ē hūr
att tērā nakhrā
tērā  kasūr
mainūṃ  pasaṃd tūṃ kardī zarūr
[all stanza x2]
  [x16]
Don't go, don't go, don't go
don't go away from your companion
You seem a houri come from heavens
Your attitude is top notch,
whether or not it is your fault
Doubtlessly you like me too (x2)
[all stanza x2]
Don't go [x16]
01 :41
sōhṇī baṛī laggdī haiṁ
jad kuṛtī pāvēṁ kālē raṃg 
thōṛhā  mērē nēṛē ā
tērē uttē ā laggdā nazar ē sabh 
lakk tērā hilldā ē
jivēṁ pāṇī  vicc hilldī sapnī
tūṃ ajj mainūṃ rōkīṁ 
tērē kōlōṁ hāṁ
kar  chaḍḍṇī
You look very beautiful
when you wear the blouse of dark color
Come near me a little
The look of all follows (upon) you
You waist oscillates
like the shaking of a snake in water
Don't stop me today!
(Your) being released (will only happen)
after getting a "yes" from you!
02 :02
kuārīē tūṃ sōhṇī aiṁ  maiṁ  āṁ kuārā
caṛhdī javānī huṇ luṭṭ lai nazārā
  mainūṃ kar  naīṁ puchchṇā dubārā
phēr rōṭīāṁ pakāīṁ
nāḷ mērē gāṇē gāīṁ
Miss, you are charming, and I a bachelor too
Being in the early youth, enjoy!
If you say no, oh, may I never ask twice!
Then (just) cook rotis
while singing my song!
02 :12
 ,  ,  ,
  mittrāṁ tōṁ dūr
aṃbrāṁ tōṁ āī tūṃ laggdī ē hūr
att tērā nakhrā
tērā  kasūr
mainūṃ  pasaṃd tūṃ kardī zarūr [x2]
[all stanza x2]
  [x16]
Don't go, don't go, don't go
don't go away from your companion
You seem a houri come from heavens
Your attitude is top notch,
whether or not it is your fault
Doubtlessly you like me too [x2]
[all stanza x2]
Don't go [x16]
02 :36
[Girl you look so good]
tērīāṁ nigāhāṁ mainūṃ mār suṭṭīāṁ ē
[When you walk my way]
tērīāṁ adāvāṁ mērā dil luṭṭiā ē
[When you shake them hips]
tērē pichchē lagg 
maiṁ chaḍḍ  sārē
[Make me go crazy]
Girl you look so good
your eyes have finished me off
when you walk my way
Your coquetry has robbed my heart
When shake them hips
on account of following you,
I renounced everything
Make me go crazy
02 :56
[You talking I'm watching I like how you talk]
[Mesmerized by you don't want you to stop]
[Baby just tell 'em you're riding for me]
[Give you the word I won't charge you a fee]
[Take you to Paris, I'll take you to London]
[Five star hotel food that you could indulge in]
[Live out your dreams baby I could just fund it]
[As long as you're with me]
[you'll live in abundance]
You talking I'm watching I like how you talk
Mesmerized by you don't want you to stop
Baby just tell 'em you're riding for me
Give you the word I won't charge you a fee
Take you to Paris, I'll take you to London
Five star hotel food that you could indulge in
Live out your dreams baby I could just fund it
As long as you're with me
you'll live in abundance
03 :17
kuārīē tūṃ sōhṇī aiṁ  maiṁ  āṁ kuārā
caṛhdī javānī huṇ luṭṭ lai nazārā
  mainūṃ kar  naīṁ puchchṇā dubārā
phēr rōṭīāṁ pakāīṁ
nāḷ mērē gāṇē gāīṁ
Miss, you are charming, and I a bachelor too
Being in the early youth, enjoy!
If you say no, oh, may I never ask twice!
Then (just) cook rotis
while singing my song!
03 :27
 ,  ,  ,
  mittrāṁ tōṁ dūr
aṃbrāṁ tōṁ āī tūṃ laggdī ē hūr
att tērā nakhrā
tērā  kasūr
mainūṃ  pasaṃd tūṃ kardī zarūr
[all stanza x2]
Don't go, don't go, don't go
don't go away from your companion
You seem a houri come from heavens
Your attitude is top notch,
whether or not it is your fault
Doubtlessly you like me too (x2)
[all stanza x2]
03 :50
, rōṭī kadōṁ baṇō?
Hey, for when, you prepare the roti?
Naa Jaa (Gurmukhi: ਨਾ ਜਾ, Shahmukhi: نا جا) "Don't go", is a 2017 Punjabi pop song written, composed, and sung by the Australian musician Pav Dharia, who is also an actor and film producer.

The song consists essentially of a man pleading his loving desire to a woman, complimenting her beauty and poise. In the accompanying video, the protagonist is an orderly or janitor of what appears to be an educational establishment, and he tries to court a beautiful woman who works there as a teacher.

The woman rejects his advances, (which provokes the cruel mockery of his coworkers).
Then the same woman is shown at home, much diminished, humbly cooking while his husband talks down to her.