Don't Go

00 :18
, rōṭī baṇī  nahīṁ ajē?
[useless ]

Hey! Is the roti prepared or not?

[useless ]

00 :37
 kuṛīē tūṃ [alright]
ā  nēṛē [I won't bite]
laggē tūṃ mainūṃ [sexy]
tāhīṁ maiṁ jāgāṁ [all night]
karāvēṁ  tūṃ [murder]
ō bhāvēṁ  hōvē [daylight]
jhakās tērī [body]
[I fell in love at first sight]

Oh, girl, you are alright

Come near, I won't bite

You seem sexy to me

That is why I stay awake all night

Oh, you compel to murder

even if it is (in broad) daylight!

Your body is superb

I fell in love at first sight

00 :58
kuārīē tūṃ sōhṇī aiṁ  maiṁ  āṁ kuārā
caṛhdī javānī huṇ luṭṭ lai nazārā
  mainūṃ kar  naīṁ puchchṇā dubārā
fēr rōṭīāṁ pakāīṁ
nāl mērē gāṇē gāīṁ

Miss, you are charming, and I a bachelor too

Being in the early youth, enjoy!

If you say no, oh, may I never ask twice!

Then (just) cook rotis

while singing my song!

01 :09
 ,  ,  ,
  mittrāṁ tōṁ dūr
aṃbrāṁ tōṁ āī tūṃ laggdī ē hūr
att tērā nakhrā
tērā  kasūr
mainūṃ  pasaṃd tūṃ kardī zarūr
[all stanza x2]
  [x16]

Don't go, don't go, don't go

don't go away from your companion

You seem a houri come from heavens

Your attitude is top notch,

whether or not it is your fault

Doubtlessly you like me too (x2)

[all stanza x2]

Don't go [x16]

01 :41
sōhṇī baṛī laggdī haiṁ
jad kuṛtī pāvēṁ kālē raṃg 
thōṛhā  mērē nēṛē ā
tērē uttē ā laggdā nazar ē sabh 
lakk tērā hilldā ē
jivēṁ pāṇī  vicc hilldī sapnī
tūṃ ajj mainūṃ rōkīṁ 
tērē kōlōṁ hāṁ
kar  chaḍḍṇī

You look very beautiful

when you wear the blouse of dark color

Come near me a little

The look of all follows (upon) you

You waist oscillates

like the shaking of a snake in water

Don't stop me today!

(Your) being released (will only happen)

after getting a "yes" from you!

02 :02
kuārīē tūṃ sōhṇī aiṁ  maiṁ  āṁ kuārā
caṛhdī javānī huṇ luṭṭ lai nazārā
  mainūṃ kar  naīṁ puchchṇā dubārā
phēr rōṭīāṁ pakāīṁ
nāl mērē gāṇē gāīṁ

Miss, you are charming, and I a bachelor too

Being in the early youth, enjoy!

If you say no, oh, may I never ask twice!

Then (just) cook rotis

while singing my song!

02 :12
 ,  ,  ,
  mittrāṁ tōṁ dūr
aṃbrāṁ tōṁ āī tūṃ laggdī ē hūr
att tērā nakhrā
tērā  kasūr
mainūṃ  pasaṃd tūṃ kardī zarūr [x2]
[all stanza x2]
  [x16]

Don't go, don't go, don't go

don't go away from your companion

You seem a houri come from heavens

Your attitude is top notch,

whether or not it is your fault

Doubtlessly you like me too [x2]

[all stanza x2]

Don't go [x16]

02 :36
[Girl you look so good]
tērīāṁ nigāhāṁ mainūṃ mār suṭṭīāṁ ē
[When you walk my way]
tērīāṁ adāvāṁ mērā dil luṭṭiā ē
[When you shake them hips]
tērē pichchē lagg 
maiṁ chaḍḍ  sārē
[Make me go crazy]

Girl you look so good

your eyes have finished me off

when you walk my way

Your coquetry has robbed my heart

When shake them hips

on account of following you,

I renounced everything

Make me go crazy

02 :56
[You talking I'm watching I like how you talk]
[Mesmerized by you don't want you to stop]
[Baby just tell 'em you're riding for me]
[Give you the word I won't charge you a fee]
[Take you to Paris, I'll take you to London]
[Five star hotel food that you could indulge in]
[Live out your dreams baby I could just fund it]
[As long as you're with me]
[you'll live in abundance]

You talking I'm watching I like how you talk

Mesmerized by you don't want you to stop

Baby just tell 'em you're riding for me

Give you the word I won't charge you a fee

Take you to Paris, I'll take you to London

Five star hotel food that you could indulge in

Live out your dreams baby I could just fund it

As long as you're with me

you'll live in abundance

03 :17
kuārīē tūṃ sōhṇī aiṁ  maiṁ  āṁ kuārā
caṛhdī javānī huṇ luṭṭ lai nazārā
  mainūṃ kar  naīṁ puchchṇā dubārā
phēr rōṭīāṁ pakāīṁ
nāl mērē gāṇē gāīṁ

Miss, you are charming, and I a bachelor too

Being in the early youth, enjoy!

If you say no, oh, may I never ask twice!

Then (just) cook rotis

while singing my song!

03 :27
 ,  ,  ,
  mittrāṁ tōṁ dūr
aṃbrāṁ tōṁ āī tūṃ laggdī ē hūr
att tērā nakhrā
tērā  kasūr
mainūṃ  pasaṃd tūṃ kardī zarūr
[all stanza x2]

Don't go, don't go, don't go

don't go away from your companion

You seem a houri come from heavens

Your attitude is top notch,

whether or not it is your fault

Doubtlessly you like me too (x2)

[all stanza x2]

03 :50
, rōṭī kadōṁ baṇō?

Hey, for when, you prepare the roti?

Naa Jaa (Gurmukhi: ਨਾ ਜਾ, Shahmukhi: نا جا) "Don't go", is a 2017 Punjabi pop song written, composed, and sung by the Australian musician Pav Dharia, who is also an actor and film producer.

The song consists essentially of a man pleading his loving desire to a woman, complimenting her beauty and poise. In the accompanying video, the protagonist is an orderly or janitor of what appears to be an educational establishment, and he tries to court a beautiful woman who works there as a teacher.

The woman rejects his advances, (which provokes the cruel mockery of his coworkers).
Then the same woman is shown at home, much diminished, humbly cooking while his husband talks down to her.