Lamborghini


laiṁbōrginī
Lamborghini
00 :25
laiṁbōrginī  calāī jāṇē au [x2]
sānūṃ  jhūṭā  
kiththē kallē kallē jāī
jāṇē au?
[both lines x2]
You only drive a Lamborghini [x2]
Give me a ride too
Where are you going,
(with) me going alone?
[both lines x2]
00 :48
māḍal ṭāūn  'c mārī gēṛī [x2]
sānūṃ  jhūṭā  
kiththē kallē kallē jāī
jāṇē au?
[both lines x2]
kiththē kallē kallē ?
I made the rounds in Model Town [x2]
Give me a ride too
Where are you going
(with) me going alone?
[both lines x2]
Where, alone?
01 :08
iśak  aisā
pāiā jāl, sōhṇīē,
dil mērā kaḍhḍh  lai gaī
nāḷ, sōhṇīē!
tērē pichchē laggē hōiā sāl, sōhṇīē
[in Hindustani]
[man !] [x2]
[jyūm̐  na satā] [x2]
Such a trap of love
you build, sweetheart,
with (which) you stole
my heart, sweetheart!
I have been following you (for) a year
[in Hindustani]
[Say yes!] [x2]
[Don't tease me like this!] [x2]
01 :26
karēṁ gairāṁ nāḷ jad gallāṁ
dukhdā ē dil mērā jhallā!
kiṃnā taṛphāvē, sōhṇīē!
(kiṃnā taṛphāvēṁ tūṃ)!
fēr miṭhṭhī miṭhṭhī gallāṁ karī jāvēṁ
kahiṃdī gaḍḍī vicc gēṛīāṁ lavā 
huṇ dūrōṁ takkī  tūṃ, sōhṇīē
When you speak with others,
oh, my foolish heart pains!
It agonizes me so much, sweetheart!
(you agonize me so much)!
Then, you go (on) sweet-talking,
saying "take on the circuits with (your) car"
now you watch from far away, sweetheart
01 :44
laiṁbōrginī calāī jāṇē au [x2]
sānūṃ  jhūṭā  
kiththē kallē kallē jāī
jāṇē au?
[both lines x2]
kiththē kallē kallē ?
You only drive a Lamborghini [x2]
Give me a ride too
Where are you going,
(with) me going alone?
[both lines x2]
Where, alone?
02 :02
māḍal ṭāūn  'c mārī gēṛī [x2]
sānūṃ  jhūṭā  
kiththē kallē kallē jāī jāṇē au?
[both lines x2]
kiththē kallē kallē ?
I made the rounds in Model Town [x2]
Take me on a ride with you
Where are you going alone?
[both lines x2]
Where, alone?
02 :21
[Goddam!]
[Million dollar] laiṁbōrginī
phēlh tūṃ karātī!
laggē us tōṁ  mahiṃgī
[Goddam!]
[Tick-tock walk] tērī sōhṇī
hauḷī hauḷī callē,
sīnē  mārē gōḷī
[Goddam!]
mainūṃ mērē rabb
 sōhaṃ
maiṁ dēkhṇā  tērē vāḷ
hai  tūṃ śikārī!
[Goddam!]
ki  jāvē  piār tērē nāḷ
maiṁ dūr dūr rahiṇāṁ
tāhīēṁ bacdē bacāṁdē
[Goddam!]
You fail,
million-dollar Lamborghini!
Your beautiful tick-tock walk
[Goddam!]
seems even more precious.
She walks slowly, slowly,
she fires a bullet on the chest
[Goddam!]
An oath of my God to me
(i.e. I swear by God)
I must not look towards you,
you are a huntress!
[Goddam!]
(So) that I don't fall in love with you
I stay far, far away,
that's why are safe from each other
02 :39
jān  kaḍhḍhdē jāṁdē ā!
tērē tikhkhē tikhkhē naiṇ !
[both lines x2]
tāhīṁ bac bacā  rahinē ā 
ihnāṁ tikhkhē tikhkhiāṁ naiṇā tōṁ
[both lines x2]
Oh, (my) life is being taken!
Your sharp, sharp eyes!
[both lines x2]
That's why I stay carefully (away)
from these sharp, sharp eyes.
[both lines x2]
02 :57
laiṁbōrginī calāī jāṇē au [x2]
sānūṃ  jhūṭā  
kiththē kallē kallē jāī
jāṇē au?
[both lines x2]
kiththē kallē kallē ?
You only drive a Lamborghini [x2]
Give me a ride too
Where are you going,
(with) me going alone?
[both lines x2]
Where, alone?
03 :32
kiththē kallē kallē ?
Where, alone?
Lamborghini (Gurmukhi: ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ, Shahmukhi: لیمبورگِنی) also spelled "Lamberghini" in certain titles, is a 2018 song in Punjabi written and composed by the Indian band "The Doorbeen", consisting of Onkar Singh and Gautam Sharma (a.k.a. Baba).
The female voice is interpreted by the Indian vocalist Ragini Tandan.

The video depicts a young couple which starts hanging around after the man (Onkar himself) comes driving a Lamborghini and helps the woman during her car's malfunction.
The girl is played by the Indian model Harshada Vijay.

Their encounter is accompanied by female and male voices singing in a generic ballad rhythm; later in the song, the second male singer (Baba) interprets a section in rap style.

The verses' metric and melody strongly resemble those of some older songs, for example, "Chitta Kukkad" (a traditional Punjabi wedding song) and "Punjabi Tappe".