Songs
Tere Naina

Click on each word to display its meaning


tērē nainā
Your Eyes
00 :22
tērē nainā, tērē nainā, tērē nainā  [x4]
Your eyes, oh, your eyes! [x4]
00 :44
nainōṁ  cāl hai, maxmlī hāl hai
nīcī palkōṁ  badlē samāṁ
nainā śarmāēm̐ ,   bhar āēm̐ 
tham  ruk jāēm̐ dōnōṁ jahān
The trickery of the eyes, is their velvety condition
by the lowered eyelids, the atmosphere changes
If the eyes become ashamed, or if they fill (with tears),
two whole worlds stand still and stop
01 :05
rab  nēmat haiṁ tērī nigāhēṁ
jis mēṁ bastī haiṁ uskī duāēm̐
Your looks are a rare gift of God
where His prayers dwell
01 :16
aisē nainōṁ  bātōṁ mēṁ kōī kyūm̐ na āē?
 
tērē nainā, tērē nainā, tērē nainā  [x2]
,
aisē nainōṁ  bātōṁ mēṁ kōī kyūm̐ na āē?
,
tērē nainā, tērē nainā, tērē nainā  [x2]
Why would anyone not be taken in by such eyes?
Oh!
Your eyes, oh, your eyes! [x2]
Oh!
Why would anyone not be taken in by such eyes?
Oh!
Your eyes, oh, your eyes! [x2]
02 :07
āhaṭ khvābōṁ , cāhat dhaṛkan 
unkē qadmōṁ  haiṁ  niśān
cāhē kuch na bōlūm̐, cāhē rāz na khōlūm̐
 samjhtē haiṁ mērī zubān
The footstep of dreams, the desire of a heartbeat,
these impressions are the paces of those
Should you not say anything, should you not reveal secrets,
(still) they understand my language
02 :28
mujh  barsī  tērī nigāhēṁ
mērī sām̐sōṁ  badlī adāēṁ
When your gaze showered on me
(your) coquetries altered my breathing
02 :38
,
aisē nainōṁ  bātōṁ mēṁ kōī kyūm̐ na āē?
,
tērē nainā, tērē nainā, tērē nainā  [x2]
aisē nainōṁ  bātōṁ mēṁ kōī kyūm̐ na āē?
,
tērē nainā, tērē nainā, tērē nainā  [x2]
Oh!
Why would anyone not be taken in by such eyes?
Oh!
Your eyes, oh, your eyes! [x2]
Why would anyone not be taken in by such eyes?
Oh!
Your eyes, oh, your eyes! [x2]
03 :14
tērē nainā / rāhēṁ sajā dēṁ
tērē nainā / dūrī miṭā dēṁ
tērē nainā / dhaṛkan  baṛhā dēṁ
tērē nainā / palkōṁ mēṁ samā lēṁ
vallāh
zaxm  marham / tērē nainā
phūlōṁ  śabnam / tērē nainā
jag bhūlē bhūlē / tērē nainā
dil chū lēṁ chū lēṁ / tērē nainā
tērē nainōṁ  āgē  tārē bhī śarmāēm̐ 
tērē nainā, tērē nainā 
Your eyes / decorate the roads
Your eyes / efface distances
Your eyes / increase the heartbeat
Your eyes / contain (me) me your eyelids
By God!
They are balsam on the wound / your eyes
They are dew on the flowers / your eyes
Forgetting the world / your eyes
They touch the heart / your eyes
In front of your eyes / even the stars go shy
Your eyes, your eyes …
03 :48
nainōṁ  cāl hai, maxmlī hāl hai
nīcī palkōṁ  badlē samāṁ [x2]
rab  nēmat hai tērī nigāhēṁ
jis mēṁ bastī haiṁ uskī duāēm̐ / duāēm̐
The trickery of the eyes, is their velvety condition
by the eyelids (brought) low, the atmosphere changes
Your looks are rare gifts of God
where His prayers dwell
04 :09
aisē nainōṁ  bātōṁ mēṁ kōī kyūm̐ na āē?
,
 tērē nainā, tērē nainā, tērē nainā  [x4]
Why would anyone not be taken in by such eyes?
Oh!
Your eyes, oh, your eyes! [x4]

Tere Naina (Hindi: , Urdu: ) "Your Eyes", is a song from 2010 Indian drama "My Name Is Khan".
The song's lyrics were written by Niranjan Iyengar, and the music was composed by the Indian composer trio S-E-L.
The singer is the Pakistani folk singer Shafqat Amanat Ali.
In the movie, this song is played when the two main protagonists meet and fall in love with each other.
The male protagonist is Rizwan Khan (played by Shah Rukh Khan), a talented man who suffers from Asperger's Syndrome, and the female protagonist is Mandira (played by Kajol), a hairdresser, both living in San Francisco, USA.

The climactic scene is when Mandira finally agrees to cut Rizwan's hair.

Click here for a plain text version of the song