DJ Wale Babu

Click on each word to display its meaning


ḍījē vālē bābū
DJ Sir
00 :00
ḍījē vālē bābū mērā gānā calā  [x3]
gānā calā  [x2]
DJ Sir, play my song! [x3]
Play my song! [x2]
00 :18
ḍījē vālē mērā gānā  calā 
thōṛī valyūm ūm̐cī kar 
thōṛā bēs  baṛhā 
[all stanza x2]
DJ Sir, would you play my song,
would you turn the volume high,
turn up the bass!
[all stanza x2]
00 :36
ḍījē vālē bābū mērā gānā calā  [x3]
gānā calā  [x2]
DJ Sir, play my song! [x3]
Play my song! [x2]
00 :45
arē klab mēṁ tērī sarkār banā dūm̐
ṭēbl  tērī bār banā dūm̐
vaisē  hūm̐ bādśāh
maiṁ āj rāt tujhē sṭār banā dūm̐
Hey, I will form your govenrment in the club
I will build the table of your bar
As I am Badshah
I will make you a start tonight
00 :54
aisā bēbī kām karā dūm̐
ḍāṁs flōr tērē nām karā dūm̐
ghūr  dēkhē  kōī tujhkō
kān  uskē cār lagā dūm̐
I will get such work done for you
I will make the dance floor yours
If someone states at you
I will lay four on his ear (i.e. slap him)
01 :02
 bhar  nāc  bēbī
śam̐pēn  śāvar mēṁ
yār tērē  fan minisṭar
baiṭhā hai  pāvar mēṁ
Dance to your heart's content
in a shower of champagne
(This) friend is your Minister of Fun
who is sitting in power
01 :10
(ḍījē vālē mērā gānā  calā 
thōṛī valyūm ūm̐cī kar 
thōṛā bēs  baṛhā 
[all stanza x2]
DJ Sir, would you play my song,
would you turn the volume high,
turn up the bass!
[all stanza x2]
01 :28
duniyā rakhūm̐ jūtōṁ  nīcē
 kahē  ban jāūm̐ ḍījē
din rāt bajāūm̐ gānē
hindī iṁgliś naē purānē
I keep the world under my shoes
If you say so, I will become DJ
I will play songs day and night
Hindi or English, new and old
01 :37
hukum calā rikvēsṭ na kar
nācī  bēbī rēsṭ na kar
pēśēṁṭ hūm̐ tērē husn 
pēśēṁs mērī ṭēsṭ na kar
Don't request, order!
Don't rest and keep om dancing!
I am patient for your beauty
Don't test my patience!
01 :46
arē ḍījē vālē gānā bajā 
jaunsā bēbī kah rahī hai
bāqī pūrī kar dūm̐gā maiṁ
kōī kasar  rah rahī hai
Come on, DJ, play the song,
whatever (your) baby is telling you to
I will complete anything else
of which there is deficiency
01 :55
hōē ḍījē vālē mērā gānā  bajā
gānā bajāēgā  āēgā mazā [x2]
Oy, DJ, play my song
should you play it, it will be fun [x2]
02 :08
ḍījē vālē bābū mērā gānā calā  [x3]
gānā calā  [x2]
DJ Sir, play my song! [x3]
Play my song! [x2]
02 :16
arē ā  bēbī ā  tērā gānā bajā dūm̐
ā  bēbī ā  tērā gānā bajā dūm̐
gānā bāj dūm̐, gānā bāj dūm̐
bajā dūm̐, ā  bēbī ā 
bajā dūm̐, ā  bēbī ā 
bajā dūm̐
gānā bajā dūm̐
Hey, come, baby, come, I shall play your song
Come, baby, come, I shall play your song
I shall play the song, I shall play it
I shall play (it), come, baby, come
I shall play (it), come, baby, come
I shall play (it)
I shall play the song

DJ Wale Babu (Hindi: डीजे वाले बाबू, Urdu: دی~جے والے بابو) "Hey, DJ Sir!" is a song written and composed by the Indian wrapper Badshah.

The song was released in 2015 as by Sony Music India as part of Badshah's album ONE (Original Never Ends).

The singers are Badshah and Aastha Gill.

The video clip shows Badshah driving a semi-trailer truck which seems to be a portable party room, full of beautiful dancing girls, including Aastha Gill.
Then, the truck stops at some desertic location and the girls descend from the truck. A full party setup is erected, and Badshah is shown playing a DJ equipment.

Intermittently, both singers are shown in party attire, dancing and picturizing the song.

The video clip became very popular on Youtube, accumulating more than 306 million views as of October 2020.