ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ

Lifetimes passed

00 :12
ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂਘਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਕਾਗ ਉਡਾਰਾਂ
ਆਪ ਵੰਜਣਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸਦ ਭੇਜਾਂ
ਮੇਰਾ ਥੀ ਗਇਓਂ ਹਾਲ ਬਿਮਾਰਾਂ

At every moment, longings for (my) beloved,

I therefore sit, shooing crows.

(Should I) go myself or dispatch a messenger?

My state has become (that of) the sick people

00 :47
ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦਾ  ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਵੇਂ ਵਿਛੜੀ
ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਕੂੰਜ ਕਟਾਰਿਆਂ

Oh, Ghulam Fareed!

So, Ghulam Fareed, I became as separated

as separated migratory cranes

01 :14
ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ [x4]
ਹਾਲੇ ਨਾ  ਹਾਏ! [x2]
ਹਾਲੇ ਨਾ ਵੱਸ ਵੇ ਕਾਲੀਆ
ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ [x4]

Lifetimes passed on the verge [x4]

Don't yet  ho! [x2]

Don't rain yet  oh, blackies (clouds)!

Lifetimes passed on the verge [x4]

02 :08
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ
ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ [x2]
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ [x2]

The colors of the flowers are black

in the season of red roses [x2]

the colors of the flowers are black [x2]

02 :40
ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹੋਇਓਂ [x3]
ਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਨਿਤ ਵਤਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜ੍ਹਿਆਂ
ਕਮਲੀ ਕਰ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੋ  [x2]
ਕਮਲੀ ਕਰ ਕੇ 
ਕਮਲੀ ਕਰ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੋ 
ਛੋੜ ਦਿੱਤੋ  [x2]
ਕਮਲੀ ਕਰ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੋ 
ਛੋੜ ਦਿੱਤੋ  [x2]

You went to a foreign land, became a foreigner [x3]

and calamities, daily (came) towards your homeland!

Hey! Having driven me crazy, you forsook me! [x2]

Having driven me crazy 

Hey! Having driven me crazy, you forsook me!

Hey! You have forsaken me! [x2]

Hey! Having driven me crazy, you forsook me!

Hey! You forsook me! [x2]

03 :45
ਕਮਲੀ ਕਰ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੋ 
ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੱਖ ਗਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲਾਂ
ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦਾ  ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਸੜ ਸਾਂ [x2]
ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਾਂ

Hey! Having driven me crazy, you forsook me!

And I sit, sifting chaff of the streets

Oh, Ghulam Fareed! I would rot in hell [x2]

if I ever turned (face) from my beloved

04 :11
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ
ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ [x2]
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ [x2]
ਹਾਲੇ ਨਾ ਹਾਏ [x2]
ਹਾਲੇ ਨਾ ਵੱਸ ਵੇ ਕਾਲੀਆ

The colors of the flowers are black

in the season of red roses [x2]

The colors of the flowers are black [x2]

Don't yet ... ho! [x2]

Don't rain yet  oh, blackies (clouds)!

04 :41
ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ [x4]

Lifetimes passed on the verge [x4]

05 :24
ਛਣ ਛਣ  ਛਣਕਣ ਵੰਗਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ
ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ
[both verses x4]
ਛਣ ਛਣ  ਛਣਕਣ ਵੰਗਾਂ

They tinkle clink-clank, oh, my bangles!

Wherever I pass, oh mine!

[both verses x4]

Delicate glass bangles make a tinkling sound

06 :09
ਇਹ ਵੰਗਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂ [x2]
ਰੋਜ਼ ਦੁਅਏਂ ਮੰਗਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ [x2]

Would to God that I never break this bangle [x2]

Daily prayers I beg, oh mine! [x2]

06 :27
ਛਣ ਛਣ  ਛਣਕਣ ਵੰਗਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ
ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ
[both verses x2]
ਛਣ ਛਣ  ਛਣਕਣ ਵੰਗਾਂ

They tinkle clink-clank, oh, my bangles!

Wherever I pass, oh mine!

[both verses x2]

Clink-clank, tinkle, oh, bangles!

06 :49
ਹਾਲੇ ਨਾ ਹਾਏ [x2]
ਹਾਲੇ ਨਾ ਵੱਸ ਵੇ ਕਾਲੀਆ
ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ [x2]

Don't yet  ho! [x2]

Don't rain yet  oh, blackies (clouds)!

Lifetimes passed on the verge [x2]

07 :07
ਛਣ ਛਣ  ਛਣਕਣ ਵੰਗਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ
ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ
ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ [x2]
ਛਣ ਛਣ  ਛਣਕਣ ਵੰਗਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ
ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀਆਂ
[both singers in canon]
ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ
ਛਣ ਛਣ  ਛਣਕਣ ਵੰਗਾਂ
[both lines repeated several times]

They tinkle clink-clank, oh, my bangles!

Wherever I pass, oh mine!

Lifetimes passed on the verge [x2]

They tinkle clink-clank, oh, my bangles!

Wherever I pass, oh mine!

[both singers in canon]

Lifetimes passed on the verge [x4]

They tinkle clink-clank, oh, my bangles!

[both lines repeated several times]

Umran Langiyaan (Gurmukhi: ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, Shahmukhi: عمراں لنگھنیاں ) "A lifetime on tiptoe / on the verge" is a Punjabi folk song written in 1970 by the Indo-Pakistani writer Mazhar Tirmazi, and made famous by the Pakistani ghazal interpreter Asad Amanat Ali Khan.

The lyrics are written from the point of view of a woman waiting for her lover (as it is usual for Sufi writers).
It draws inspiration from Ghulam Farid or Khwaja Ghulam Farid Korejo, a Punjabi Sufi poet and scholar from the times of the British Raj.

Much of the song is not in Punjabi proper, but its Multani / Saraiki dialect, one of the many languages Ghulam Farid has used.

Towards the end of the video, this song is fused with a short section of another folk song: Chan Chan ChanKan ("Clink-Clank tinkle"), another faomous Punjabi folk song by the singer and composer Allah Ditta Lonay Wala.

Modernized and arranged for Coke Studio Pakistan, these 2 songs are interpreted in the video by the singers Ali Sethi (Umran Langiyaan) and Nabeel Shaukat (Chan Chan Chankan).