ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ

Lamborghini

00 :25
ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੇ  [x2]
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੋ
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ
ਜਾਣੇ ?
[both lines x2]

You only drive a Lamborghini [x2]

Give me a ride too

Where are you going,

(with) me going alone?

[both lines x2]

00 :48
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ  'ਚ ਮਾਰੀ ਗੇੜੀ [x2]
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੋ
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ
ਜਾਣੇ ?
[both lines x2]
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ?

I made the rounds in Model Town [x2]

Give me a ride too

Where are you going

(with) me going alone?

[both lines x2]

Where, alone?

01 :08
ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਐਸਾ
ਪਾਇਆ ਜਾਲ, ਸੋਹਣੀਏ,
ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ
ਨਾਲ, ਸੋਹਣੀਏ!
ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸਾਲ, ਸੋਹਣੀਏ
[in Hindustani]
[man !] [x2]
[jyūm̐  na satā] [x2]

Such a trap of love

you build, sweetheart,

with (which) you stole

my heart, sweetheart!

I have been following you (for) a year

[in Hindustani]

[Say yes!] [x2]

[Don't tease me like this!] [x2]

01 :26
ਕਰੇਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲਾਂ
ਦੁਖਦਾ  ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਝੱਲਾ!
ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਾਵੇ, ਸੋਹਣੀਏ!
(ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਾਵੇਂ ਤੂੰ)!
ਫ਼ੇਰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ
ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇ
ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਸੋਹਣੀਏ

When you speak with others,

oh, my foolish heart pains!

It agonizes me so much, sweetheart!

(you agonize me so much)!

Then, you go (on) sweet-talking,

saying "take on the circuits with (your) car"

now you watch from far away, sweetheart

01 :44
ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੇ  [x2]
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੋ
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ
ਜਾਣੇ ?
[both lines x2]
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ?

You only drive a Lamborghini [x2]

Give me a ride too

Where are you going,

(with) me going alone?

[both lines x2]

Where, alone?

02 :02
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ  'ਚ ਮਾਰੀ ਗੇੜੀ [x2]
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੋ
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਣੇ ?
[both lines x2]
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ?

I made the rounds in Model Town [x2]

Take me on a ride with you

Where are you going alone?

[both lines x2]

Where, alone?

02 :21
[Goddam!]
[Million dollar] ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ
ਫੇਲ੍ਹ ਤੂੰ ਕਰਾਤੀ!
ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ
[Goddam!]
[Tick-tock walk] ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ
ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਚੱਲੇ,
ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗੋਲ਼ੀ
[Goddam!]
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ
ਦੀ ਸੋਹੰ
ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ਼
ਹੈ ਗੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ!
[Goddam!]
ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾਂ
ਤਾਹੀਏਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਂਦੇ

[Goddam!]

You fail,

million-dollar Lamborghini!

Your beautiful tick-tock walk

[Goddam!]

seems even more precious.

She walks slowly, slowly,

she fires a bullet on the chest

[Goddam!]

An oath of my God to me

(i.e. I swear by God)

I must not look towards you,

you are a huntress!

[Goddam!]

(So) that I don't fall in love with you

I stay far, far away,

that's why are safe from each other

02 :39
ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ !
ਤੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਨੀ!
[both lines x2]
ਤਾਹੀਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹਿਨੇ  
ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖਿਆਂ ਨੈਣਾ ਤੋਂ
[both lines x2]

Oh, (my) life is being taken!

Your sharp, sharp eyes!

[both lines x2]

That's why I stay carefully (away)

from these sharp, sharp eyes.

[both lines x2]

02 :57
ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੇ  [x2]
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੋ
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ
ਜਾਣੇ ?
[both lines x2]
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ?

You only drive a Lamborghini [x2]

Give me a ride too

Where are you going,

(with) me going alone?

[both lines x2]

Where, alone?

03 :32
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ?

Where, alone?

Lamborghini (Gurmukhi: ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ, Shahmukhi: لیمبورگِنی) also spelled "Lamberghini" in certain titles, is a 2018 song in Punjabi written and composed by the Indian band "The Doorbeen", consisting of Onkar Singh and Gautam Sharma (a.k.a. Baba).
The female voice is interpreted by the Indian vocalist Ragini Tandan.

The video depicts a young couple which starts hanging around after the man (Onkar himself) comes driving a Lamborghini and helps the woman during her car's malfunction.
The girl is played by the Indian model Harshada Vijay.

Their encounter is accompanied by female and male voices singing in a generic ballad rhythm; later in the song, the second male singer (Baba) interprets a section in rap style.

The verses' metric and melody strongly resemble those of some older songs, for example, "Chitta Kukkad" (a traditional Punjabi wedding song) and "Punjabi Tappe".