Heer


ਹੀਰ
Heer
00 :34
ਹੀਰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਅੜੀਓ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੋਈ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
Oh (women), do not say Heer, Heer
so that I become Sahiba.
Oh, would (he) bring a mare
and take me away!
Oh, would (he) bring a mare
and take me away!
00 :50
 ਮੈਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ
Hey! Would some Mirza
take me away!
some Mirza take me away!
some Mirza take me away!
01 :02
ਹੀਰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਅੜੀਓ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੋਈ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
Oh (women), do not say Heer, Heer
so that I become Sahiba.
Oh, would (he) bring a mare
and take me away!
Oh, would (he) bring a mare
and take me away!
01 :36
ਉਹ ਦੇ ਜੇਹੀ ਮੈਂ
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਹੱਸਦਾ  ਸੱਜਰਾ
ਸਵੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਠੰਡੇ
ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਉਹ ਦੇ ਜੇਹੀ ਮੈਂ
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਹੱਸਦਾ  ਸੱਜਰਾ
ਸਵੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਠੰਡੇ
ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ
I am of his kind,
and he is similar to me
Oh, smiling,
(it) is fresh like early in the morning.
And as he closes his eyes,
(it) is like in cool darkness.
I am of his kind,
and he is similar to me
Oh, smiling,
(it) is fresh like early in the morning.
And as he closes his eyes,
(it) is like in cool darkness.
01 :59
ਉਹ ਦੇ ਜੇਹੀ ਮੈਂ
ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਉਹ ਦੇ ਜੇਹੀ ਮੈਂ
ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
Hey! Would some Mirza
take me away!
some Mirza take me away!
some Mirza take me away!
02 :10
ਹੀਰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਅੜੀਓ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੋਈ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
Oh (women), do not say Heer, Heer
so that I become Sahiba.
Oh, would (he) bring a mare
and take me away!
Oh, would (he) bring a mare
and take me away!
02 :26
 ਮੈਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ
Hey! Would some Mirza
take me away!
some Mirza take me away!
some Mirza take me away!
02 :39
ਹੀਰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਅੜੀਓ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੋਈ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
Oh (women), do not say Heer, Heer
so that I become Sahiba.
Oh, would (he) bring a mare
and take me away!
Oh, would (he) bring a mare
and take me away!
Heer (Gurmukhi: ਹੀਰ, Shahmukhi: ہیر) is a song from the 2012 Indian drama "Jab Tak Hai Jaan" (For as Long as There is Life)
In the movie, a man and a woman living in London, Samar and Meera (Indian actors Shar Rukh Khan and Katrina Kaif), fall in love but become tragically separated.

The video clip shows a party happening at the beginning of their relationship, during which Meera sings a Punjabi song, while Samar (who is a waiter and collects tips) lovingly encourages her.

The song's lyrics refer to two folkloric female characters, Heer and Sahiba (or Sahiban), heroines of two different and famous Punjabi tragic love stories: "Mirza Sahiba" and "Heer Ranjha". Although both stories end tragically, Sahiba's character is more assertive facing adversity adversity than Heer's. At some point in her story, she and Mizra elope from her unwanted wedding riding Mizra's famous mare, Bakki.
That is why the singer says that she doesn't want to be called Heer, but Sahiba.

The song was written by contemporary Indian poet Sampooran Singh Kalra, a.k.a. "Gulzar" and is sung by playback singer Harshdeep Kaur.