Songs
Saiyaaraāsmān, tērā mērā huā The sky became yours and mine
khvāb kī tarah dhuām̐ dhuām̐ the way dreams do: in smoke, in smoke
āsmān, tērā mērā huā The sky became yours and mine
sām̐s kī tarah ruāṁ ruāṁ every single particle, the way breath does.
hō jāē jahām̐ tū jāē Oh, wherever you go
pāē mujhē hī pāē you shall find just me
sāyē yē mērē These shadows of mine
haiṁ tujh mēṁ samāē are contained inside you


sayyārā maiṁ sayyārā I am a planet, a planet
sayyārā tū sayyārā You are a planet, a planet
sitārōṁ kē jahān mēṁ We will now meet
milēṁgē ab yārā in a word of stars, beloved.
[all stanza x2]


tum pē miṭī, tum sē banī Undone by you, built by you,
tum sē huā hai, hāṁ xud pē yaqīn because of you, faith in myself came to exist.
tū jō nahīṁ, tō na sahī If you're not (present), so be it:
maiṁ hūm̐ yahām̐ tō, tū hai yahīṁ-kahīṁ if I'm here, then you are hereabouts


hō jāē jahām̐ tū jāē Oh, wherever you go
pāē mujhē hī pāē you shall find just me
sāyē yē mērē These shadows of mine
haiṁ tujh mēṁ samāē are contained inside you


sayyārā maiṁ sayyārā I am a planet, a planet
sayyārā tū sayyārā You are a planet, a planet
sitārōṁ kē jahān mēṁ We will now meet
milēṁgē ab yārā in a word of stars, beloved.
[all stanza x2]


tū jō milā, tō yūm̐ huā When I met you, it happened thus:
hō gaī pūrī adhūrī sī duā a prayer, like incomplete, became fulfilled.
tū jō gayā, tō lē gayā When you left, you took away with you
saṁg tērē mērē jīnē kī har vajah along with you and I, every reason to live.


hō jāē jahām̐ tū jāē Oh, wherever you go
pāē mujhē hī pāē you shall find just me
sāyē yē mērē These shadows of mine
haiṁ tujh mēṁ samāē are contained inside you


sayyārā maiṁ sayyārā I am a planet, a planet
sayyārā tū sayyārā You are a planet, a planet
sitārōṁ kē jahān mēṁ We will now meet
milēṁgē ab yārā in a word of stars, beloved.
[all stanza x2]

Click here for a Full Clickable Dictionary View of the song, where you can click on each word to obtain a definition