Songs
Ghani Bawri[ṭaṁg ṭaṁg ṭaṁg]
[ṭaṁg ṭaṁg ṭaṁg ṭaṁg ṭaṁg]
[both lines x2]
hō jōgiyā Oh, dear saint!
[ṭaṁg ṭaṁg ṭaṁg ṭaṁg ṭaṁg]
hō jōgiyā Oh, dear saint!
[ṭaṁg ṭaṁg ṭaṁg ṭaṁg ṭaṁg]


[mixing Punjabi words]
jō na karnā thā kar gaī I did what I wasn’t supposed to do
maiṁ bhī [kiṭṭ] jā kē mar gaī Where did I even end up dying (i.e. what hit me)?
[both lines x2]
acchī [khāsī jaṭī cagī] A good, wholesome, proper Jat woman
ghanī bāvrī hō gaī has become totally crazy now
maiṁ ghanī bāvrī hō gaī [x5] I’ve become totally crazy now
maiṁ ghanī … I totally …


rōz savērē nīm am̐dhērē Daily in the morning, in half-darkness
ghar sē bhāgī mēṁ bhāgī ghar sē tōhrē vāstē I run away from home just for Your sake
bīc rāt kē / kē, kē Without any reason, in the middle of the night
nīṁd sē jāgī mēṁ jāgī nīṁd sē tōhrē vāstē I awaken from my sleep just for Your sake


duniyā kē bōlē ? tū jān dē Leave aside what the world says,
mhārē dil kī jān lē just get to know what my heart feels
maiṁ ghanī bāvrī hō gaī [x2] I’ve become totally crazy [x2]
maiṁ ghanī … I totally …


yahām̐ vahām̐ sē, sārē jahān sē From here and there, from the whole world
lauṭ kē ā gaī I’ve returned
maiṁ ā gaī lauṭ kē tōhrē pyār mēṁ I’ve returned back due to your love
pahlē jag sē, ib tō rab sē First with the world, and in like manner, with God himself
ban gaī bhāgī I became an accomplice
maiṁ bhāgī ban gaī tōhrē pyār mēṁ I became an accomplice in your love


mērē jānē pē phir tū rōvē kahīṁ aisā na hōvē May you never cry upon my departure, may such a thing not ever happen
maiṁ ghanī bāvlī hō gaī [x3] I’ve become totally crazy [x3]
maiṁ ghanī … I totally …


tū ghanī bāvrī hō gaī sē You’ve become totally crazy
hō gaī, hō gaī, hō gaī, become, become, become
hō gaī, hō gaī, become, become
bāvlī hō gaī become crazy
hō gaī, hō gaī … become, become …

Click here for a Full Clickable Dictionary View of the song, where you can click on each word to obtain a definition