Songs
Garmi

garmī
Heat

arē, yār, kōī [A.C.] calā dō, yār
hāṁ, sahī hai, sahī hai

Come on, friends, someone turn on the A.C, pals!
Yes, so be it, so be it!


bāqī sārī [fake] lagē,
dēkh kē tujhkō [brake] lagē
dūr dūr sē ṭhīk hai rānī,
pās āūm̐ tō sēṁk lagē
pārā itnā [high] huā ki
[thermometer] ṭūṭ gayā
saiyām̐ jī kā ṭapak ṭapak kē
hāy pasīnā chūṭ gayā

All else seems fake,
after looking at you, I apply the brakes
From far away it's OK, queen,
I come close to you, then I start to get toasted
The mercury got so high,
that the thermometer broke
Ah! the drip-drip of my beloved Sir's
sweat is released


kaisī guṁḍāgrdī hai?
baṁdī tū bēdardī hai
sardī mēṁ bhī kar dī hai
/ kar dī hai, kar dī hai
kar dī, kar dī, kar dī, kar dī
hāy, garmī [x4]

What a bullying/intimidation!
Woman, you are pitiless!
Even in winter,
you have caused, you have caused
you you have caused, you have caused
ah, heat! [x4]


disaṁbar mēṁ kar dē [summer]
tū [Lamborghini], maiṁ hūm̐ [Hummer]
vaisē bhī kōī jaldī nahīṁ mujhkō
bacpan sē hī maiṁ [latecomer]
[Million] mēṁ tū [baby] ēk,
hiltī kamar jaisē [snake]
tērī suṁdrtā pē likh dūm̐ [baby],
dō [foot] laṁbā lēkh
kar dūm̐ sau bāt kī ēk,
lēgī mujhkō tū māthā ṭēk
garmī kahtē haiṁ kis kō tū
mujhkō galē lagā kē dēkh
[Ow!]

In December, you bring summer
You are Lamborghini, I am Hummer
I’m not in any hurry like that
Since childhood, I’m a true latecomer
Baby, you are one in a million
Your waist sways like a snake
On your beauty, baby, I could write
a two-feet long document
Let me say, in sum,
after embracing me, and seeing
what is called heat
you will show respect to me!
[Ow!]


aisē na tū dēkh parē, dil
kyūm̐ mērā [break] karē?
lāl [dress] mēṁ rānī,
bilkul [red velvet] kā [cake] lagē

Don’t look away from me, why
would you break my heart?
In a red dress, queen,
you absolutely seem a red velvet cake


tērē jaisē jānē kitnōṁ
kē dil caknācūr huē
mērē pīchē mar kē āśiq
kitnē hī maśhūr huē

The hearts of who knows how many others
like you got shattered!
Dying after me, so many lovers
have become famous!


kaisī guṁḍāgrdī hai?
sardī mēṁ bhī kar dī hai
kar dī hai, kar dī hai
hāy, garmī [x3]
garmī garmī [x3]
hāy, garmī
garmī garmī [x3]

What a bullying/intimidation!
Even in winter, you have caused, you have caused
you you have caused, you have caused
ah, heat [x3]
Heat, heat [x3]
ah, heat!
Heat, heat [x3]

Click here for a Full Clickable Dictionary View of the song, where you can click on each word to obtain a definition