Songs
Bulleyamērī rūh kā pariṁdā phaṛaphṛāē The bird of my soul is flapping its wings
lēkin sukūn kā jazīrā mil na pāē but it is not able to find an island of peace
vē kī karāṁ [x2] What shall I do? [x2]


ik bār kō tajllī tō dikhā dē Manifest (your) splendor to me just once
jhūṭhī sahī magar tasllī tō dilā dē Grant me some consolation, even if false
vē kī karāṁ [x2] What shall I do? [x2]


rām̐jhā dē yār bullēyā Oh friend of Ranjha!
sun lē pukār bullēyā Listen to my call, oh Bulleh Shah!
tū hī tō yār bullēyā Only you are my friend, oh Bulleh Shah!
murśid mērā [x2] My guide [x2]


tērā muqām kamlē Oh crazy one,
sarhad kē par bullēyā your station is beyond the limit!
paravrdigār bullēyā God is your guardian,
hāfiz tērā Oh Bulleh Shah!
murśid mērā [x2] My guide [x2]


rām̐jhā dē yār bullēyā Oh friend of Ranjha!
sun lē pukār bullēyā Listen to my call, Oh Bulleh Shah!
tū hī tō yār bullēyā Only you are my friend, oh Bulleh Shah!
murśid mērā [x2] My guide [x2]


tērā muqām kamlē Oh crazy one,
sarhad kē par bullēyā your station is beyond the limit!
paravrdigār bullēyā The Provider is your keeper,
hāfiz tērā oh Bulleh Shah!
murśid mērā [x2] My guide [x2]


maiṁ tāṁ gul sē lipṭī titlī I’m a migrant,
kī tarah muhājir hūm̐ like a butterfly winding around the flower
ēk pal kō ṭhahrūm̐ I stop for just a moment
pal mēṁ uṛ jāūm̐ and the next moment I fly off
vah maiṁ tāṁ hūm̐ pagḍaṁḍī labhbhdī ē I am there, where a narrow path
jō rāh jannat kī meets the road of heaven
tū muṛē jahām̐ maiṁ sāth muṛ jāūm̐ wherever side you turn, I shall turn


tērē kārvām̐ mēṁ śāmil hōnā cāhūm̐ I want to be a included in your caravan
kamiyām̐ tarāś kē maiṁ qābil hōnā cāhūm̐ I want be worthy, having shaved off my shortcomings
vē kī karāṁ [x2] What shall I do? [x2]


rām̐jhā dē yār bullēyā Oh friend of Ranjha!
sun lē pukār bullēyā Listen to my call, oh Bulleh Shah!
tū hī tō yār bullēyā Only you are my friend, oh Bulleh Shah!
murśid mērā [x2] My guide [x2]


tērā muqām kamlē Oh crazy one,
sarhad kē par bullēyā your station is beyond the limit!
paravrdigār bullēyā The Provider is your keeper,
hāfiz tērā oh Bulleh Shah!
murśid mērā [x2] My guide [x2]


(rām̐jhā vē … rām̐jhā vē …) Oh Ranjha! Oh Ranjha!
jis din sē Since that day when
āśnā sē dō ajnbī huē haiṁ two, from companions have been strangers
tanhāiyōṁ kē lamhē sab multvī huē haiṁ All moments of loneliness have been extended
kyūm̐ āj maiṁ mōhabbat I don’t know why today I want
phir ēk bār karnā cāhūm̐, hāṁ … to fall in love once again, yes


yah dil tō ḍhūm̐ḍhā hai (My) heart has only searched
inkār kē bahānē for excuses to avoid this
lēkin yah jism kōī pābaṁdiyām̐ na mānē But this body does not acknowledge any restrictions
mil kē tujhē baġāvat Indeed, I want, having embraced you, beloved,
xud sē hī yār karnā cāhūm̐ to revolt against myself


mujh mēṁ agan hai bāqī, āzmā lē There is fire remaining in me, try it!
lē kar rahī hūm̐ xud kō maiṁ tērē havālē I am giving myself to your care
vē rām̐jhā … vē rām̐jhā … Oh Ranjha! Oh Ranjha!


rām̐jhā dē yār bullēyā Oh friend of Ranjha!
sun lē pukār bullēyā Listen to my call, oh Bulleh Shah!
tū hī tō yār bullēyā Only you are my friend, oh Bulleh Shah!
murśid mērā [x2] My guide [x2]


tērā muqām kamlē Oh crazy one,
sarhad kē par bullēyā your station is beyond the limit!
paravrdigār bullēyā The Provider is your keeper,
hāfiz tērā oh Bulleh Shah!
murśid mērā [x2] My guide [x2]


rām̐jhā dē yār bullēyā Oh friend of Ranjha!
sun lē pukār bullēyā Listen to my call, Oh Bulleh Shah!
tū hī tō yār bullēyā Only you are my friend, oh Bulleh Shah!
murśid mērā [x2] My guide [x2]


tērā muqām kamlē Oh crazy one,
sarhad kē par bullēyā your station is beyond the limit!
paravrdigār bullēyā The Provider is your keeper,
hāfiz tērā oh Bulleh Shah!
murśid mērā [x5] My guide [x2]

Click here for a Full Clickable Dictionary View of the song, where you can click on each word to obtain a definition