Songs
Barso Re[na re, na re] [x2]
[na na na re, na re] [x2]
[na re, na re]
[na na re, na na re] [x2]


barsō rē mēghā mēghā [x2] Rainclouds, rainclouds, rain!
barsō rē, mēghā barsō Please rain, rainclouds, rain!
[both lines x2]


mīṭhā hai kōsā hai, It's sweet, it's warm
bāriś kā bōsā hai It's a kiss from the rain
kōsā hai, kōsā hai It's warm, it's warm
bāriś kā bōsā hai It's a kiss from the rain
[all stanza x2]


jal jal jal jal Water, water, water
jal thal jal Water, land, water
cal cal cal Go, go, go
cal cal cal Go, go, go
cal cal bahtā cal Keep flowing, go


[na re, na re] [x4]
barsō rē … Please rain …
barsō rē mēghā, barsō rē mēghā Rain, rainclouds, please rain, rainclouds!
barsō rē mēghā, barsō … Rain, rainclouds, rain!


gīlī gīlī hāṁ Wet, wet, yes
hāṁ, hāṁ, hāṁ, hāṁ [x2] Yeah, yeah, (ha, ha)
gīlī gīlī māṭī, gīlī māṭī kē Of wet mud
cal gharauṁdē banāēm̐gē rē we will go and make toy-houses
harī bharī ambī, ambī kī ḍālī Of wholly green mango branches trees
mil kē jhūlē jhulāēm̐gē rē we will meet, and swing and swing together


dhan baijū gajnī, hal jōtē sab nē Dhan, Baiju, Gajni, all harnessed to the plough
bailōṁ kī ghaṁṭī bajī, aur tāl lagē bharnē The oxen's bell rang, and ponds started filling
rē tair kē calī, maiṁ tō pār calī [x2] I went swimming, and went across [x2]
pār vālē par lē kinārē calī Once across, I went on the shore
rē mēghā … Rainclouds …


[na na re, na na re] [x4]
[film dialog]


kālī kālī rātēṁ, kālī rātōṁ mēṁ Black, dark nights, in the dark nights
yah badrā baras jāēgā This cloudiness will pour
galī galī mujhkō, mēghā ḍhūm̐ḍhēgā Rainclouds will search for me in the lanes
aur garaj kē palaṭ jāēgā and having thundered, will turn around


ghar ām̐gan aṁgnā, aur pānī kā jharnā Home, courtyard, and water spring,
bhūl na jānā mujhē, sab pūchēṁgē varnā don't forget me, otherwise everyone will ask
rē bah kē calī, maiṁ tō bah kē calī I went as I flowed, went as I flowed,
rē kahtī calī, maiṁ tō kah kē calī I go on saying, I said as I went:
rē mēghā … Rainclouds …


[na na re, na na re] [x4]
[fading repetitions]
[na re … na re …]

Click here for a Full Clickable Dictionary View of the song, where you can click on each word to obtain a definition