Songs
Agar Hum Kahen Aur Woh Muskura Deagar ham kahēṁ aur vah muskurā dē [x2] If I say, and she smiles [x2]
ham unkē liē ziṁdgānī luṭā dēṁ for her, I would squander my life


har ēk mōṛ par ham ġamōṁ kō sazā dēṁ [x2] At every single turn, I would chastise any sorrow (coming his way) [x2]
calō ziṁdgī kō mōhabbat banā dēṁ Come on, let's turn life into love
har ēk mōṛ par ham ġamōṁ kō sazā dēṁ At every single turn, I would chastise any sorrow (coming his way)


agar xud kō bhūlē tō, kuch bhī na bhūlē [x2] If I forget myself, let nothing at all be forgotten [x2]
ki cāhat mēṁ unkī, xudā kō bhulā dēṁ Or, in my love for her, I would forget (even) God
agar ham kahēṁ aur vah muskurā dē If I say, and she smiles …


kabhī ġam kī ām̐dhī, jinhēṁ chū na pāē [x2] May the storm of sorrows never get to touch [x2]
vafāōṁ kē ham, vah naśēman banā dēṁ that nest of faithfulness(es) which I shall build
har ēk mōṛ par ham ġamōṁ kō sazā dēṁ At every single turn, I would chastise any sorrow (coming his way)


qayāmat kē dīvānē kahtē haiṁ ham sē [x2] I say something like "Judgement day of the mad(ly in love)" [x2]
calō unkē cēhrē sē pardā haṭā dēṁ Let's go ahead and remove the veil from her face
agar ham kahēṁ aur vō muskurā dē If I say, and she smiles …


sazā dē, silā dē, banā dē, miṭā dē [x2] Punish me, reward me, make me, destroy me [x2]
magar vō kōī faislā tō sunā dē but let (me) hear whatever your decision is
har ēk mōṛ par ham ġamōṁ kō sazā dēṁ At every single turn, I would chastise any sorrow (coming his way)
calō ziṁdgī kō mōhabbat banā dēṁ Come on, let's turn life into love


agar ham kahēṁ aur vō muskurā dē If I say, and she smiles
ham unkē liē ziṁdgānī luṭā dēṁ for her, I would squander my life
calō ziṁdgī kō mōhabbat banā dēṁ Come on, let's turn life into love
agar ham kahēṁ aur vō muskurā dē If I say, and she smiles …
calō ziṁdgī kō mōhabbat banā dēṁ Come on, let's turn life into love
agar ham kahēṁ aur vō muskurā dē If I say, and she smiles …

Click here for a Full Clickable Dictionary View of the song, where you can click on each word to obtain a definition