Songs
Thandi Hawa Kali Ghataṭhaṁḍī havā, kālī ghaṭā, ā hī gaī jhūm kē Cold wind and rainclouds came swaying
pyār liē ḍōlē ham̐sī nācē jīyā ghūm kē Carrying love, swinging laughter, life spun and danced
[both lines x2]


baiṭhī thī cup-cāp yūm̐hī dil kī kalī cun kē maiṁ [x2] I was sitting quietly, picking in this manner the blossom of my heart
dil nē yah kyā bāt kahī rah na sakī sun kē maiṁ This word my heart said, I could not listen and stay
maiṁ jō calī As I left,
maiṁ jō calī dil nē kahā aur zarā jhūm kē As I left, my heart swayed some more and spoke
pyār liē ḍōlē ham̐sī nācē jīyā ghūm kē Carrying love, swinging laughter, life spun and danced


ṭhaṁḍī havā, kālī ghaṭā, ā hī gaī jhūm kē Cold wind and rainclouds came swaying
pyār liē ḍōlē ham̐sī nācē jīyā ghūm kē Carrying love, swinging laughter, life spun and danced


āj tō maiṁ apnī chabī dēkh kē śarmā gaī [x2] Today I became shy upon seeing my own figure
jānē yah kyā sōc rahī thī kē ham̐sī ā gaī Who knows what I was thinking, but I suddenly laughed
lōṭ gaī It fell down
lōṭ gaī zulf mērī hōṁṭh mērā cūm kē My lock fell down and kissed my lips
pyār liē ḍōlē ham̐sī nācē jīyā ghūm kē Carrying love, swinging laughter, life spun and danced


ṭhaṁḍī havā, kālī ghaṭā, ā hī gaī jhūm kē Cold wind and rainclouds came swaying
pyār liē ḍōlē ham̐sī nācē jīyā ghūm kē Carrying love, swinging laughter, life spun and danced


dil kā har iktār hilā chēṛnē lagī rāgnī [x2] Every iktar of my heart shook and started to tune a ragni.
kajrā bharē nain liē ban kē calūm̐ kāmnī Eyes fully kohl-lined, I set out having become a beautiful woman
kah dō kōī Someone tell
kah dō kōī āj ghaṭā barsē zarā jhūm kē Someone please tell the rainclouds to rain thunderously today
pyār liē ḍōlē ham̐sī nācē jīyā ghūm kē Carrying love, swinging laughter, life spun and danced


ṭhaṁḍī havā, kālī ghaṭā, ā hī gaī jhūm kē Cold wind and rainclouds came swaying
pyār liē ḍōlē ham̐sī nācē jīyā ghūm kē Carrying love, swinging laughter, life spun and danced
[both lines x2]

Click here for a Full Clickable Dictionary View of the song, where you can click on each word to obtain a definition