ਪਾਰ ਝਨਾਂ ਦੇ

Across the Chenab

00 :09
ਪਾਰ ਝਨਾਂ ਦੇ
ਦਿਸੇ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ
ਘੜਿਆ ਘੜਿਆ
 ਵੇ ਘੜਿਆ

Across the Chenab

is seen my beloved’s hut

Oh, clay-pot, clay-pot,

come (on), clay-pot!

01 :11
ਪਾਰ ਝਨਾਂ ਦੇ
ਦਿਸੇ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ
ਘੜਿਆ ਘੜਿਆ
 ਵੇ ਘੜਿਆ
ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਨਦੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ
ਅੜੀਏ ਅੜੀਏ ਹਾਂ ਨੀ ਅੜੀਏ
[the whole stanza is repeated]

Across the Chenab

is seen my beloved’s hut

Oh, clay-pot, clay-pot,

come (on), clay-pot!

The night is dark, the waves thrash

indeed, oh (woman), oh!

[the whole stanza is repeated]

02 :10
ਕੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ
ਕੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਨੀ
ਹੋ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਨੀ
[all]
ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਨੀ

My clay is unbaked,

hey, my name is unsound,

Indeed, I am unsuccessful

Oh, I am unsuccessful

[all]

Indeed, I am unsuccessful

02 :42
ਕੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ
ਕੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਨੀ
ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਕੱਚਾ ਅੰਜਾਮ ਨੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਨੀ

My clay is unbaked,

hey, my name is unsound,

Indeed, oh (woman), I am unsuccessful

The being (nature) of the unsound

is, oh, an unsound outcome.

this is, oh (woman), common knowledge

03 :00
ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀਏ
ਨਾ ਉਮੀਦ ਪਾਰ ਦੀ
ਅੜੀਏ ਅੜੀਏ ਹਾਂ ਨੀ ਅੜੀਏ
ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਨਦੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ
ਅੜੀਏ ਅੜੀਏ ਹਾਂ ਨੀ ਅੜੀਏ

Let us not keep on the unsound

hope of (getting) across

indeed, oh (woman), oh!

The night is dark, the waves thrash

indeed, oh (woman), oh!

03 :19
ਪਾਰ ਝਨਾਂ ਦੇ
ਦਿਸੇ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ
ਘੜਿਆ ਘੜਿਆ
 ਵੇ ਘੜਿਆ
ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਨਦੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ
ਅੜੀਏ ਅੜੀਏ ਹਾਂ ਨੀ ਅੜੀਏ

Across the Chenab

is seen my beloved’s hut

Oh, clay-pot, clay-pot,

come (on), clay-pot!

The night is dark, the waves thrash

indeed, oh (woman), oh!

[the whole stanza is repeated]

05 :40
ਵੇਖ ਛੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ
ਨਾ ਛੱਡੀਂ ਦਿਲ ਵੇ
[both verses x2]
ਅੱਜ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲ ਵੇ
[both verses x2]

Oh, look, the waves are falling,

don't lose heart

[both verses x2]

Oh, me getting together

with Mahiwal today!

[both verses x2]

06 :29
ਵੇਖ ਛੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ
ਨਾ ਛੱਡੀ ਦਿਲ ਵੇ
ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਠਿੱਲ੍ਹ ਵੇ
ਅੱਜ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲ ਵੇ
ਹਾਂ ਇਹੋ ਦਿਲ ਵੇ

Oh, look, the waves are falling,

(but) don't lose heart [x2]

Oh, yeah, after diving,

oh, me getting together

with Mahiwal today!

Oh, yeah, this only intention

06 :47
ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ
ਅੱਜ ਲਾਸ਼ ਯਾਰ ਦੀ
[both verses x3]
ਘੜਿਆ ਘੜਿਆ  ਵੇ ਘੜਿਆ

Today, the corpse of a lover

will meet his lover

[bith verses x3]

Oh, clay-pot, clay-pot, come (on), clay-pot!

07 :09
ਪਾਰ ਝਨਾਂ ਦੇ
ਦਿਸੇ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ
ਘੜਿਆ ਘੜਿਆ
 ਵੇ ਘੜਿਆ
ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਨਦੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ
ਅੜੀਏ ਅੜੀਏ ਹਾਂ ਨੀ ਅੜੀਏ
ਪਾਰ ਝਨਾਂ ਦੇ
ਦਿਸੇ ਕੁੱਲੀ
ਹਾਂ ਕੁੱਲੀ
ਵੇ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ
ਘੜਿਆ ਘੜਿਆ
 ਵੇ ਘੜਿਆ
ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਨਦੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ
ਅੜੀਏ ਅੜੀਏ ਹਾਂ ਨੀ ਅੜੀਏ

Across the Chenab

is seen my beloved’s hut

Oh, clay-pot, clay-pot,

come (on), clay-pot!

The night is dark, the waves thrash

indeed, oh (woman), oh!

Across the Chenab

is seen the hut

yeah, the hut

oh, the hut of my beloved.

Oh, clay-pot, clay-pot,

come (on), clay-pot!

The night is dark, the waves thrash

indeed, oh (woman), oh!

08 :31
ਫੜ ਪੱਲੜਾ!
ਫੜ ਪੱਲੜਾ ਪੱਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ
 ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ
ਘੜਿਆ!
[repeats several times]
ਘੜਿਆ!
[all repeat several times]
[canon]
[male singer #2 repeats]
 ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ
[the rest of the singers repeat]
ਘੜਿਆ!

Hold firmly (keep your balance)

Hold firmly to the sound guide

who will put you across

 who will put you across

Oh, clay-pot!

[repeats several times]

Oh, clay-pot!

[all repeat several times]

[canon]

[male singer #2 repeats]

 put you across

[the rest of the singers repeat]

Oh, clay-pot!