ਨਾ ਜਾ

Don't Go

00 :18
ਹੋ, ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ?
[useless ]

Hey! Is the roti prepared or not?

[useless ]

00 :37
ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ [alright]
 ਜਾ ਨੀ ਰੇ [I won't bite]
ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ [sexy]
ਤਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਗਾਂ [all night]
ਕਰਾਵੇਂ ਨੀ ਤੂੰ [murder]
 ਭਾਵੇਂ  ਹੋਵੇ [daylight]
ਝਕਾਸ ਤੇਰੀ [body]
[I fell in love at first sight]

Oh, girl, you are alright

Come, I won't bite

You seem sexy to me

That is why I stay awake all night

Oh, you murder

even if it is (in broad) daylignt!

Your body is superb

I fell in love at first sight

00 :58
ਕੁਆਰੀਏ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਐਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂ ਕੁਆਰਾ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੀ ਨੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦੁਬਾਰਾ
ਫੇਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈ
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ

Miss, you are charming, and I a bachelor too

Being in the early youth, enjoy!

If you say no, oh, asking twice is not allowed!

Then you will have (just) cooked rotis

while singing my song

01 :09
ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਜਾ,
ਨਾ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ  ਹੂਰ
ਅੱਤ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ
ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ
[all stanza x2]
ਨਾ ਜਾ [x16]

Don't go, don't go, don't go

don't go away from your companion

You seem a houri come from heavens

Your attitude is top notch,

whether or not it is your fault

Doubtlessly you like me too (x2)

[all stanza x2]

Don't go [x16]

01 :41
ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਂ
ਜਦ ਕੁੜਤੀ ਪਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ 
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ  ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ  ਸਭ ਦੀ
ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਹਿੱਲਦਾ 
ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲਦੀ ਸਪਨੀ
ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਦ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡਣੀ

You look very beautiful

when you wear the blouse of dark color

Come near me a little

The look of all follows (upon) you

You waist oscillates

like the shaking of a snake in water

You didn't stop me today

from you, (it is) trespassing the limits!

02 :02
ਕੁਆਰੀਏ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਐਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂ ਕੁਆਰਾ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੀ ਨੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦੁਬਾਰਾ
ਫੇਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈ
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ

Miss, you are charming, and I a bachelor too

Being in the early youth, enjoy!

If you say no, oh, asking twice is not allowed!

Then you will have (just) cooked rotis

while singing my song

02 :12
ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਜਾ,
ਨਾ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ  ਹੂਰ
ਅੱਤ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ
ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ [x2]
[all stanza x2]
ਨਾ ਜਾ [x16]

Don't go, don't go, don't go

don't go away from your companion

You seem a houri come from heavens

Your attitude is top notch,

whether or not it is your fault

Doubtlessly you like me too [x2]

[all stanza x2]

Don't go [x16]

02 :36
[Girl you look so good]
ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਆਂ 
[When you walk my way]
ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ 
[When you shake them hips]
ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ
ਮੈਂ ਛੱਡ ਤੇ ਸਾਰੇ
[Make me go crazy]

Girl you look so good

your eyes have finished me off

when you walk my way

Your coquetry has robbed my heart

When shake them hips

on account of following you,

I renounced everything

Make me go crazy

02 :56
[You talking I'm watching I like how you talk]
[Mesmerized by you don't want you to stop]
[Baby just tell 'em you're riding for me]
[Give you the word I won't charge you a fee]
[Take you to Paris, I'll take you to London]
[Five star hotel food that you could indulge in]
[Live out your dreams baby I could just fund it]
[As long as you're with me]
[you'll live in abundance]

You talking I'm watching I like how you talk

Mesmerized by you don't want you to stop

Baby just tell 'em you're riding for me

Give you the word I won't charge you a fee

Take you to Paris, I'll take you to London

Five star hotel food that you could indulge in

Live out your dreams baby I could just fund it

As long as you're with me

you'll live in abundance

03 :17
ਕੁਆਰੀਏ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਐਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂ ਕੁਆਰਾ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੀ ਨੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦੁਬਾਰਾ
ਫੇਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈ
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ

Miss, you are charming, and I a bachelor too

Being in the early youth, enjoy!

If you say no, oh, asking twice is not allowed!

Then you will have (just) cooked rotis

while singing my song

03 :27
ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਜਾ,
ਨਾ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ  ਹੂਰ
ਅੱਤ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ
ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ
[all stanza x2]

Don't go, don't go, don't go

don't go away from your companion

You seem a houri come from heavens

Your attitude is top notch,

whether or not it is your fault

Doubtlessly you like me too (x2)

[all stanza x2]

03 :51
ਹੋ, ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੋ?

Hey, for when, you prepare the roti?