ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ

Lamborghini

00 :25
ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਚਲਾਈ ਜਾਨੇ  [x2]
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੋ
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ
ਜਾਨੇ ?
[both lines x2]

You are driving a Lamborghini [x2]

Give me a ride too

Where are you going,

(with) me going alone?

[both lines x2]

00 :48
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ  'ਚ ਮਾਰੀ ਗੇੜੀ [x2]
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੋ
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ
ਜਾਨੇ ?
[both lines x2]
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ?

I made the rounds in Model Town [x2]

Give me a ride too

Where are you going

(with) me going alone?

[both lines x2]

Where, alone?

01 :08
ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਐਸਾ
ਪਾਇਆ ਜਾਲ, ਸੋਹਣੀਏ,
ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ
ਨਾਲ, ਸੋਹਣੀਏ!
ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸਾਲ, ਸੋਹਣੀਏ
ਮਨ ਜਾ! [x2]
ਜਿਊਂ ਨਾ ਸਤਾ! [x2]

Such a trap of love

is building, sweetheart,

with (which) you have stolen

my heart, sweetheart!

I have been following you (for) a year

Say yes! [x2]

Do not tease me in all possible ways! [x2]

01 :26
ਕਰੇਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲਾਂ
ਦੁਖਦਾ  ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਝੱਲਾ!
ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਾਵੇ, ਸੋਹਣੀਏ!
(ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਾਵੇਂ ਤੂੰ)!
ਫੇਰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ
ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇ
ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਸੋਹਣੀਏ

When you speak with others,

oh, my foolish heart pains!

It agonizes me so much, sweetheart!

(you agonize me so much)!

Then, you go (on) sweet-talking,

saying "take on the circuits with (your) car"

now you watch from far away, sweetheart

01 :44
ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਚਲਾਈ ਜਾਨੇ  [x2]
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੋ
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਨੇ ?
[both lines x2]
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ?

Driving away in a Lamborghini [x2]

Take me along with you

Where are you going alone?

[both lines x2]

Where, alone?

02 :02
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ  'ਚ ਮਾਰੀ ਗੇੜੀ [x2]
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੋ
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਨੇ ?
[both lines x2]
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ?

I made the rounds in Model Town [x2]

Take me on a ride with you

Where are you going alone?

[both lines x2]

Where, alone?

02 :21
[Goddam!]
[Million dollar] ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ
ਫੇਲ੍ਹ ਤੂੰ ਕਰਾਤੀ!
ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ
[Goddam!]
[Tick-tock walk] ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ
ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਚੱਲੇ
ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗੋਲ਼ੀ
[Goddam!]
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ
ਦੀ ਸੋਹੰ
ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ਼
ਹੈ ਗੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ!
[Goddam!]
ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂ
ਤਾਹੀਏਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਂਦੇ

[Goddam!]

You fail,

million-dollar Lamborghini!

You (the girl) seem even more beautiful

[Goddam!]

Your Sohni walks tick-tock

and a bullet slowly, slowly

hits (you) on the chest

[Goddam!]

An oath of my God to me

(i.e. I swear by God)

I haven't seen the likes of you,

you have become a huntress!

[Goddam!]

(So) that I don't fall in love with you

I stay far, far away,

that's why are safe from each other

02 :39
ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ !
ਤੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਨੀ!
[both lines x2]
ਤਾਹੀਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹਿਨੇ  
ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖਿਆਂ ਨੈਣਾ ਤੋਂ
[both lines x2]

Oh, (my) life is being taken!

Your sharp, sharp eyes!

[both lines x2]

That's why I stay carefully (away)

from these sharp, sharp eyes.

[both lines x2]

02 :57
ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਚਲਾਈ ਜਾਨੇ  [x2]
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦੋ
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਈ
ਜਾਨੇ ?
[both lines x2]
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ?

Driving away in a Lamborghini [x2]

Take me along with you

Where are you going,

(with) me going alone?

[both lines x2]

Where, alone?

03 :32
ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ?

Where, alone?