ਹੀਰ

Heer

00 :34
ਹੀਰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਅੜੀਓ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੋਈ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ

Oh (female plural), do not say Heer, Heer

so that I become Sahiba.

Oh, would (he) bring a mare

and take me away!

Oh, would (he) bring a mare

and take me away!

00 :50
 ਮੈਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ

Hey! Would some Mirza

take me away!

some Mirza take me away!

some Mirza take me away!

01 :02
ਹੀਰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਅੜੀਓ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੋਈ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ

Oh (female plural), do not say Heer, Heer

so that I become Sahiba.

Oh, would (he) bring a mare

and take me away!

Oh, would (he) bring a mare

and take me away!

01 :36
ਉਹ ਦੇ ਜੇਹੀ ਮੈਂ
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਹੱਸਦਾ  ਸੱਜਰਾ
ਸਵੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਠੰਡੇ
ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਉਹ ਦੇ ਜੇਹੀ ਮੈਂ
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਹੱਸਦਾ  ਸੱਜਰਾ
ਸਵੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਠੰਡੇ
ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ

I am of his kind,

and he is similar to me

Oh, smiling,

(it) is fresh like early in the morning.

And as he closes his eyes,

(it) is like in cool darkness.

I am of his kind,

and he is similar to me

Oh, smiling,

(it) is fresh like early in the morning.

And as he closes his eyes,

(it) is like in cool darkness.

01 :59
ਉਹ ਦੇ ਜੇਹੀ ਮੈਂ
ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਉਹ ਦੇ ਜੇਹੀ ਮੈਂ
ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ

Hey! Would some Mirza

take me away!

some Mirza take me away!

some Mirza take me away!

02 :10
ਹੀਰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਅੜੀਓ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੋਈ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ

Oh (female plural), do not say Heer, Heer

so that I become Sahiba.

Oh, would (he) bring a mare

and take me away!

Oh, would (he) bring a mare

and take me away!

02 :26
 ਮੈਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ
ਲੈ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ

Hey! Would some Mirza

take me away!

some Mirza take me away!

some Mirza take me away!

02 :39
ਹੀਰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਅੜੀਓ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੋਈ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ
ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ  ਵੇ
ਲੈ ਜਾਏ

Oh (female plural), do not say Heer, Heer

so that I become Sahiba.

Oh, would (he) bring a mare

and take me away!

Oh, would (he) bring a mare

and take me away!