ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ

Oh, bride, he has come!

00 :13
ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ
ਨੀ ਮੇਰਾ
ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਵਣ ਆਇਆ
ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ
ਨੀ ਮੇਰਾ
ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਵਣ ਆਇਆ

Oh, bride, he has come!

Oh (woman),

my groom has come to marry!

Oh, bride, he has come!

Oh (woman),

my groom has come to marry!

00 :30
ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ
ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ
ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ
ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ
ਡਾਢਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ
ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ
ਡਾਢਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ

These moments come

through good fortune.

These moments come

through good fortune.

Flowers, buds embellish

tightly your bridal wreath.

Flowers, buds embellish

tightly your bridal wreath.

00 :46
ਜੀਜਾ [x4]

Oh, brother-in-law [x4]

01 :04
ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ
ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ
ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ
ਡਾਢਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ

These moments come

through good fortune.

Flowers, buds embellish

tightly your bridal wreath.

01 :12
ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ
ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ
ਕਹਿੰਦੀ  ਸ਼ਹਿਨਾਈ

Two shared hearts.

oh, Heer and Ranjha,

friends, celebrate the festival,

says the shehnai!

01 :20
ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ [x3]
ਨੀ ਮੇਰਾ
ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਵਣ ਆਇਆ
ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ
ਨੀ ਮੇਰਾ
ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਵਣ ਆਇਆ

Oh, bride, he has come! [x3]

Oh (woman),

my groom has come to marry!

Oh, bride, he has come!

Oh (woman),

my groom has come to marry!

01 :41
ਜੀਜਾ ਕੱਲੜਾ ਨਈਂ ਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
ਜੀਜਾ ਕੱਲੜਾ ਨਈਂ ਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion

You brought your sisters along

on this occasion.

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion

You brought your sisters along

on this occasion.

02 :02
ਜੀਜਾ

Oh, brother-in-law

02 :24
ਸਖੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ
ਝੂਮਰ ਪਾਈਏ
ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਦਿਨ
ਸਭ ਤੇ ਆਏ

Girl-friends together,

let's put on the jhoomar!

Would to God

this day comes upon all!

02 :40
ਸਖੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ
ਝੂਮਰ ਪਾਈਏ
ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਦਿਨ
ਸਭ ਤੇ ਆਏ

Girl-friends together,

let's put on the jhoomar!

Would to God

this day comes upon all!

02 :48
ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ!
ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਈਏ!
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ
ਕਹਿੰਦੀ  ਸ਼ਹਿਨਾਈ

Let's consecrate!

Let's celebrate betrothals!

Friends, celebrate the festival,

says the shehnai!

02 :57
ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ [x3]
ਨੀ ਮੇਰਾ
ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਵਣ ਆਇਆ
ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ
ਨੀ ਮੇਰਾ
ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਵਣ ਆਇਆ

Oh, bride, he has come! [x3]

Oh (woman),

my groom has come to marry!

Oh, bride, he has come!

Oh (woman),

my groom has come to marry!

03 :18
ਜੀਜਾ ਕੱਲੜਾ ਨਈਂ ਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
ਜੀਜਾ ਕੱਲੜਾ ਨਈਂ ਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion,

you brought your sisters along

on this occasion

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion,

yoy brought your sisters along

on this occasion

04 :26
ਲੱਖਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪੇ
ਮੰਗਦੇ  ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਲਾ
ਆਪਣੇ ਹੋਵਣ ਕੋਲ ਤੇ ਸਜਦਾ
ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ

Parents, having made lakhs of prayers,

ask from God this moment.

(When) ours are close by, (then that)

adorns the occasion of this festivity

04 :42
ਸੱਜਣ ਬੁਲਾਈਏ
ਰਲ ਮਿਲ ਗਾਈਏ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ
ਕਹਿੰਦੀ  ਸ਼ਹਿਨਾਈ

Let's have friends gathered!

Let's sing together!

Friends, celebrate the festival,

says the shehnai!

04 :51
ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ [x3]
ਨੀ ਮੇਰਾ
ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਵਣ ਆਇਆ
ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ
ਨੀ ਮੇਰਾ
ਸਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹਵਣ ਆਇਆ

Oh, bride, he has come! [x3]

Oh (woman),

my groom has come to marry!

Oh, bride, he has come!

Oh (woman),

my groom has come to marry!

05 :11
ਜੀਜਾ ਕੱਲੜਾ ਨਈਂ ਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
ਜੀਜਾ ਕੱਲੜਾ ਨਈਂ ਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion,

you brought your sisters along

on this occasion

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion,

you brought your sisters along

on this occasion

05 :45
ਜੀਜਾ ਕੱਲੜਾ ਨਈਂ ਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ
ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ
[stanza is repeated several times]

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion,

yoy brought your sisters along

on this occasion

[stanza is repeated several times]